Interwencje

1. Podatek od: spadków i darowizn dla najbliższych.
Należy pamiętać, że nie zapłacimy podatku tylko gdy, zgłosimy to w ciągu 6 miesięcy naczelnikowi urzędu skarbowego.
Komu możemy przekazać majątek bez płacenia podatku: małżonek, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo (oraz przybrani: ojciec, matka, syn, córka), ale już nie: synowa, czy zięć. Dlatego darując coś np. zamężnej córce – trzeba zaznaczyć, że to darowizna tylko dla niej !!! (bo inaczej od połowy trzeba podatek zapłacić).

2. Sporządzanie testamentów w prawidłowej formie.
a) najpewniejszy jest testament w formie aktu notarialnego – możemy mieć prawie 100% pewności, że będzie ważny;
b) jeżeli sami chcemy spisać, to musimy to zrobić:
- odręcznie (napisany na komputerze jest nieważny !!!)
- musimy go podpisać (bez podpisu testament jest nieważny !!!)
- na testamencie musi być data (bez daty testament może być nieważny !!!)

Czytaj więcej: Najpopularniejsze problemy prawne

1. Zaskarżanie uchwał lub zarządzeń organów samorządu terytorialnego.
Każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy, powiatu czy województwa, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia na piśmie - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej.
Każdy obywatel ma prawo:
- wglądu do dokumentów urzędowych oraz
- żądania udostępnienia informacji nt. działalności administracji publicznej, ale również
- od każdego podmiotu dysponującego majątkiem publicznym
Informacja powinna być udostępniona w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
Nikt nie może żądać od nas podania powodu, dla którego chcemy otrzymać informację publiczną!!!
Z prawa do informacji publicznej wynika również:
- jawność posiedzeń organów władzy publicznej
Sesje rady gminy, rady powiatu, rady miasta czy sejmiku województwa są jawne i ogólnie dostępne - każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć !!! (a nawet filmować podczas sesji).

Czytaj więcej: Przegląd praw obywatelskich

1. Ignorowanie korespondencji.
Ignorowanie korespondencji na zasadzie „jak nie odbiorę listu nic mi nie zrobią” – to nie prawda, adresat ponosi konsekwencje nie odebrania listu !!!

Jeżeli nie odbierze się listu powtórnie awizowanego – korespondencja jest uważana za doręczoną !!!

Możliwe skutki nie odebrania korespondencji:
a) może zapaść orzeczenie sądowe bez naszej wiedzy !!!
b) jeżeli w liście będzie tzw. nakaz zapłaty (który może być wydany bez naszej wiedzy), a my nie odbierzemy go i nie odwołamy się – uzyska on siłę prawomocnego wyroku (komornik będzie na jego podstawie mógł zająć nasz majątek);

2. Należy dokładnie czytać pouczenia zawarte w korespondencji.
Przykład: pracownik dostaje wypowiedzenie umowy o pracę – musi zostać pouczony o 7-dniowym terminie na odwołanie;
Jeżeli nie doczyta, i przekroczy ten termin – może stracić niesłusznie pracę i nie będzie już mógł się odwołać (pozostanie już tylko wniosek o przywrócenie terminu…)

Czytaj więcej: Najpopularniejsze problemy prawne

Jeśli ktoś korzysta z Twojego gruntu bez zgody czy orzeczenia sądu, to musisz jak najszybciej doprowadzić do uregulowania zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie poniesiesz straty finansowe. W tym celu warto ustalić czy nieruchomość jest obciążona służebnością, czy podlega ona zasiedzeniu i jakie będą tego skutki.

Na czym polega służebność gruntowa? Służebność gruntowa to prawo obciążające jedną nieruchomość (zwaną nieruchomością służebną lub obciążoną) w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości (zwanej nieruchomością władnącą). Właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości władnącej może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej, na przykład przez nią przejeżdżać i przechodzić (to tak zwana służebność czynna). Obciążenie służebnością może też polegać na ograniczeniu wykonywania swoich uprawnień właścicielskich, na przykład na zakazie wnoszenia budowli określonej wysokości (tak zwana służebność bierna).

Czytaj więcej: Zasiedzenie służebności. Na czym polega i w jakich okolicznościach do niego dochodzi?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, gdy jest to ściana bez otworów, albo 4 m, gdy jest to ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy. Odstęp między otworem okiennym umieszczonym w połaci dachowej a granicą nie może być mniejszy niż 4 m.

Czytaj więcej: W jakich odległościach od granicy działki możliwa jest dobudowa domu?

Spór o granicę działki to najbardziej typowy konflikt z sąsiadem. Dlatego należy pamiętać, żeby przed kupnem działki zwrócić uwagę czy ogrodzenie postawione przez sprzedającego bądź sąsiada stoi prawidłowo wzdłuż granicy, czy też nie obejmuje kawałka położonej obok działki. Jak zatem sprawdzić granicę działki?

Sprawdzenie granicy działki wymaga pomocy fachowca – geodety. Może on dokonać pomiarów w terenie i odnaleźć punkty graniczne nawet przed zakupem działki. Ale tylko we współpracy z właścicielem gruntu, który okaże dokumenty i udzieli wyjaśnień.

Czytaj więcej: Spór z sąsiadem o granicę działki: jak sprawdzić granicę działki?

Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie. Jeżeli nie było testamentu, całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu, czyli według reguł ustalonych w Kodeksie cywilnym. Ważne jest również to, że dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Art. 922. Kodeksu cywilnego mówi o elementach i zakresie spadku.

Czytaj więcej: Spadek

Zgodnie z prawem budowlanym bez pozwolenia na budowę nie możesz rozpocząć prac budowlanych. Wniosek składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu, który dostępny jest w urzędzie. Za decyzję w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych nic nie zapłacisz. Jakie inne warunki musisz spełnić?

Co należy dołączyć do wniosku?

Czytaj więcej: Prawo budowlane: jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala wiarygodnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

W Polsce ustrój ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790), zaś kwestie szczegółowe – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.).

Czytaj więcej: Księgi wieczyste

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Konieczność jego zapłacenia zniechęca często do przekazywania majątku tym sposobem.

Podatek ten bowiem jest stosunkowo wysoki, jego stawki wahają się od 3% do 20 % od części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku.

Czytaj więcej: Darowizna

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com