Sądy wojskowe to organy wymiaru sprawiedliwości Wojska Polskiego. W Polsce sądownictwo wojskowe zostało powołane do sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP. Ustrój sądownictwa wojskowego reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 358) natomiast postępowanie przed sądami wojskowymi, w tym to, jakie sprawy (o które przestępstwa) rozpoznawane są przez sądy wojskowe, uregulowane jest w dziale XV Kodeksu postępowania karnego.

Dział ten zawiera przepisy proceduralne stosowane wyłącznie przed sądami wojskowymi, ale jednocześnie w szerokim zakresie nakazuje stosowanie przed tymi sądami przepisów pozostałych działów kodeksu postępowania karnego.

Czytaj więcej: Sądy wojskowe

Sądy powszechne to część systemu sądownictwa właściwa do rozstrzygania spraw niezastrzeżonych dla innych sądów. Sądy powszechne rozstrzygają wszelkie sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie są zastrzeżone dla innych sądów.

Do obecnego polskiego sądownictwa powszechnego należą sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne.

Czytaj więcej: Sądy powszechne

Nazwa sądu najwyższego nadawana jest w wielu krajach sądowi najwyższej instancji. Kompetencje sądów najwyższych różnią się w zależności od krajów. Najczęściej rozpatrują one nadzwyczajne odwołania od wyroków (kasacja) oraz sprawują nadzór nad całym systemem sądownictwa.

Sądy najwyższe mają też często kompetencje rozwiązywania wątpliwości w interpretacji prawa, pewne kompetencje kontrolne w odniesieniu do organów państwowych, możliwość rozwiązywania sporów kompetencyjnych. Niekiedy mają też kompetencje sprawdzania konstytucyjności ustaw (kiedy te kompetencje nie są zarezerwowane dla odrębnego organu).

Czytaj więcej: Sąd Najwyższy

Sąd administracyjny to sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególności badający legalność aktów administracyjnych. W Polsce jest on jednym z organów państwowych w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych).

Czytaj więcej: Sąd administracyjny

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com