Służba Celna to urząd, służba umundurowana podlegająca Ministrowi Finansów. Została powołana na mocy Ustawy o Służbie Celnej z dnia 24 lipca 1999 roku. Do dnia 30 kwietnia 2002 roku na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do Ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 marca 2002 r., obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Służba Celna jest organem ścigania.

Służba Celna posiada także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodzą grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponują specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych.

Funkcjonariusze grup mobilnych mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. W dniu 21 września jest obchodzony Dzień Służby Celnej. W Polsce funkcjonuje 46 urzędów celnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323), do zadań Służby Celnej należą m.in.:
•    kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
•    wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,
•    wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
•    wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
•    kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
•    pobór opłaty paliwowej,
•    kontrola gier i zakładów wzajemnych,
•  wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
•   współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
•  wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
•   rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
•  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową,
•    kontrola ruchu drogowego,
•    kontrola transportu drogowego,
•    współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
•    współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com