Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Krótka charakterystyka projektu:

Projekt będzie kompleksowo wspierał aktywne uczestnictwo wspólnot i obywateli w życiu publicznym poprzez kształtowanie praktycznej wiedzy i umiejętności. W ramach projektu zaplanowano realizację nowatorskiego w regionie cyklu spotkań i warsztatów połączonych z indywidualnym doradztwem i konsultacjami (za pośrednictwem Biura Informacji Obywatelskiej). Partycypacja jest istotnym elementem funkcjonowania państw, społeczeństw i organizacji ponadpaństwowych. Stąd też osoby zajmujące się polityką społeczną zarówno w administracji publicznej jak i w sektorze pozarządowym (radni, włodarze instytucji samorządowych, pracownicy instytucji publicznych) powinni kłaść coraz większy nacisk na wzrost partycypacji obywatelskiej. Ważne, aby obywatele współuczestniczyli w podejmowaniu strategicznych decyzji i czuli się współodpowiedzialni za to co dzieje się w ich otoczeniu.

Liczne spotkania i konsultacje z lokalnymi liderami i przedstawicielami organizacji oraz wnioski po minionych wyborach samorządowych, potwierdziły niską znajomość na temat kompetencji sołtysów, radnych, wójtów, burmistrzów. W wyborach obywatele uczestniczą tym chętniej, im więcej wiedzą o kompetencjach, prawach i obowiązkach swoich przedstawicieli w lokalnych samorządach tj. gminach, powiatach czy województwach; mają przekonanie, że rzeczywiście rozstrzygają oni jakieś istotne sprawy, ważne zarówno dla ogółu jak dla nich osobiście. Absencja społeczna jest problemem złożonym, dlatego też jego rozwiązanie wymaga różnorodnych narzędzi w związku z tym w ramach projektu zaplanowano realizację innowacyjnego w regionie cyklu spotkań i warsztatów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalnych liderów oraz formalne i nieformalne organizacje pozarządowe na które zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele władz samorządowych, samorządowcy, którzy przybliżą uczestnikom spotkań swoją rolę oraz rolę jednostki w której działają tj. gmina, powiat, województwo. Spotkania zostaną połączone z indywidualnym doradztwem i konsultacjami (za pośrednictwem Biura Informacji Obywatelskiej). Istotny pozytywny wpływ będzie miało aktywne włączenie się partnerów oraz członków stowarzyszenia w realizacje projektu (są to urzędnicy, radni, osoby publiczne w tym zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach publicznych). Innowacyjność projektu będzie polegała na włączeniu uczestników w realizację przedsięwzięć projektu. Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą im na realne podniesienie poziomu partycypacji obywatelskiej i zaangażowanie się w realizację polityk publicznych. Powstałe podczas warsztatów trwałe więzi pomiędzy uczestnikami projektu (mieszkańcami, lokalnymi liderami, przedstawicielami organizacji formalnych i nieformalnych oraz instytucji publicznych) pozwolą na nawiązanie współpracy w zakresie wspólnego kształtowania polityk publicznych, wzmocnione zostaną formalne i nieformalne organizacje społeczne na terenie oddziaływania projektu oraz w jego sąsiedztwie.

Partycypacja jest istotnym elementem funkcjonowania państw, społeczeństw i organizacji ponadpaństwowych. Stąd też osoby zajmujące się polityką społeczną zarówno w administracji publicznej jak i w sektorze pozarządowym (radni, włodarze instytucji samorządowych, pracownicy instytucji publicznych) powinni kłaść coraz większy nacisk na wzrost partycypacji obywatelskiej. Ważne, aby obywatele współuczestniczyli w podejmowaniu strategicznych decyzji i czuli się współodpowiedzialni za to co dzieje się w ich otoczeniu. Liczne spotkania i konsultacje z lokalnymi liderami i przedstawicielami organizacji oraz wnioski po minionych wyborach samorządowych, potwierdziły niską znajomość na temat kompetencji sołtysów, radnych, wójtów, burmistrzów. W wyborach obywatele uczestniczą tym chętniej, im więcej wiedzą o kompetencjach, prawach i obowiązkach swoich przedstawicieli w lokalnych samorządach tj. gminach, powiatach czy województwach; mają przekonanie, że rzeczywiście rozstrzygają oni jakieś istotne sprawy, ważne zarówno dla ogółu jak dla nich osobiście.

Przedstawiciele władz samorządowych, samorządowcy przybliżą uczestnikom spotkań swoją rolę oraz rolę jednostki w której działają tj. gmina, powiat, województwo.

Oferent zauważył, że mieszkańcy nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat działań i kompetencji lokalnych władz i samorządów. Przyczyną takiego stanu jest szczątkowa i niedostateczna wiedza przekazywana na etapie edukacji szkolnej oraz brak możliwości pozyskania dodatkowej informacji z innych źródeł. W regionie szczególnie wśród kobiet i osób młodych występuje ogólne przeświadczenie, że urzędy związane z strukturami państwowymi i samorządowymi są niedostępne dla zwykłego obywatela. Takie rozumowanie powoduje bierność tych osób w relacjach z instytucjami publicznymi. Dlatego też najbardziej wskazanymi działaniami na rzecz wzrostu partycypacji obywateli, szczególnie wśród mieszkańców wsi i małych miast, są działania oparte właśnie o ideę partycypacji, które powstają oddolnie, z inicjatywy samych obywateli.

Partycypacja obywatelska, aby dobrze funkcjonowała musi być zrozumiała przez samych obywateli, wtedy będzie mogła zostać skutecznie wykorzystana. Podczas wyborów coraz więcej wyborców zostaje w domu, a rosnąca absencja jest faktem, który należy dobrze zrozumieć i przeanalizować. Rozwój lokalnej społeczności to nie tylko sprawne zarządzanie – trafna reakcja władz na potrzeby społeczne i wysoka jakość usług świadczonych przez instytucje publiczne. To również włączanie mieszkańców w budowanie lokalnej wspólnoty. Niska partycypacja obywatelska jest związana z brakiem wiedzy o możliwościach współpracy i współdziałania władz lokalnych z obywatelami i partnerami społecznymi. Jedynie kompleksowe wsparcie, mieszkańców oraz członków organizacji z terenu ich działania pozwoli na ich aktywne, niejednokrotnie wspólne włączenie się do życia publicznego, zwiększy ich skuteczność partycypacji, podniesie własną samoocenę oraz pozwoli na wytworzenie poczucia współodpowiedzialności za działania realizowane przez rządzących.

Cel główny projektu:

Złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, poprzez podniesienie wiedzy nt. zasad funkcjonowania sektora publicznego, inicjowanie i animowanie oddolnych działań obywatelskich, połączonych z indywidualnym doradztwem i konsultacjami, w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnej i partycypacji w tworzeniu polityk publicznych.


Cele szczegółowe projektu:

1. Podniesienie kompetencji obywateli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie zidentyfikowanych obszarów problemowych dotyczących partycypacji obywatelskiej m.in.: niskiej jakość procesów partycypacyjnych oraz rzadkiego i mało skutecznego włączania się obywateli w planowanie i recenzowanie działań instytucji publicznych oraz tworzenie lokalnych strategii.

2. W ramach przeprowadzonego projektu beneficjenci wypowiedzą się na ważne tematy związane z ich najbliższą okolicą oraz zdobędą wiedzę na temat uczestnictwa obywatelskiego, kompetencji, praw i obowiązków radnych, uprawnień samorządów terytorialnych.

3. Wzmocnienie wśród uczestników projektu poczucia współodpowiedzialności za losy swojej „Małej Ojczyzny”, uwzględnienie rzeczywistych interesów i potrzeb społecznych, pobudzenie obywateli do włączania się w procesy podejmowania decyzji publicznych poprawiających jakość życia w gminach, powiatach, a tym samym wzrost zadowolenia mieszkańców z działań realizowanych przez władze samorządowe, co pozwoli na szybszy i sprawniejszy rozwój społeczności lokalnych.

4. Integracja lokalnego środowiska mieszkańców, formalnych i nieformalnych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, poprzez prowadzone w luźnej atmosferze warsztaty tworzące przyjazną przestrzeń do wymiany obustronnych doświadczeń w obszarze partycypacji i wzajemnego uczenia się.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com