Wójt – urzędnik administracji lokalnej.
Obecnie w Polsce wójt pełni funkcję organu wykonawczego gminy obok burmistrza i prezydenta miasta, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.Wybierany jest w wyborach bezpośrednich (od 2002 r.).

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym ,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- reprezentowanie gminy na zewnątrz,
- wykonywanie uchwał Rady Gminy,
- jeżeli zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty mienia i życia, może zarządzić ewakuację,
- może wprowadzić stan klęski żywiołowej (określone odrębną ustawą).

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo do:
- zaciąganie zobowiązań – w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowanie papierów wartościowych – j/w,
- dokonywanie wydatków budżetowych,
- zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowanie rezerwami budżetu gminy,
- blokowanie środków budżetowych określonych ustawą.

Wybór i odwołanie wójta
Wójt jest funkcjonariuszem publicznym, wybieranym od 2002 roku w wyborach powszechnych, jego kadencja rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy i upływa z dniem objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.


Jeżeli w wyborach brał udział jeden kandydat na wójta i nie zdobył on więcej niż połowę głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy większością bezwzględną w obecności przynajmniej połowy radnych. Podobnie postępuje się w razie braku kandydatów.


Wójta można odwołać poprzez referendum lokalne w trakcie trwania kadencji, do rozpisania którego potrzebny jest wniosek co najmniej 10% wyborców. Referendum jest ważne, gdy udział w nim weźmie nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego wójta. Ponadto wójt może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rażąco narusza postanowienia Konstytucji lub ustawy. W razie wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji (np. w razie odmowy złożenia ślubowania, złożenia pisemnej rezygnacji, śmierci, odwołania z urzędu) funkcję wójta, do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.


W Polsce wójtem nie może być osoba niebędąca jej obywatelem.


Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
- jeden w gminach do 20 000 mieszkańców,
- dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców,
- trzech w gminach do 200 000 mieszkańców,
- czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.


W sytuacji, gdy wójt nie może wykonywać swych kompetencji w wyniku np. tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywania kary aresztu albo niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, kompetencje wójta z mocy prawa przejmuje jego zastępca, a w sytuacji gdy powołano więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.

RdR

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com