Pracami powiatu kieruje zarząd powiatu. Wynika to wprost z przepisów ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jednak bardzo ważna funkcję w powiecie odgrywa starosta.
Starostę wybiera rada powiatu. Wybiera go bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Dopiero na wniosek starosty wybiera się pozostałą część zarządu. Warto też wiedzieć, że odwołanie lub rezygnacja starosty jest równoznaczna z rezygnacją lub odwołaniem całego zarządu.

 

 
Jak zatem widać zarząd jest ciałem kolegialnym jednak najważniejszą rolę w nim odgrywa starosta , który z mocy przepisów prawa jest przewodniczącym zarządu.


Starosta musi wykonywać zadania przewidziane dla zarządu powiatu. Jest on bowiem członkiem tego gremium. Do zadań zarządu powiatu należy natomiast w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady,
- wykonywanie uchwał rady,
- gospodarowanie mieniem powiatu,
- wykonywanie budżetu powiatu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.


Starosta jednak oprócz tych zadań wykonuje inne zadania przewidziane w ustawie o samorządzie powiatowym.
- organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
- opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
- ma także szereg uprawnień w wypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej.
- jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
- powołuje i odwołuje kierowników jednostek mu podległych, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
- wykonuje także zadania z zakresu administracji publicznej.

RdR

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com