Burmistrz - jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

 

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
-  wykonywanie budżetu gminy,
-  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
-  sprawy z zakresu gospodarki lokalowej, komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki łowieckiej i leśnej, działalności gospodarczej,
-  zadania w zakresie stanu cywilnego,
-  sprawy wojskowe, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej,
-  inwestycje i remonty,
-  sprawy ładu i porządku publicznego,
-  zadania z zakresu informacji niejawnych.

Do wyłącznej własności burmistrza należy:
a)  w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
 - opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
 - zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 - w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.

b)  w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
 - zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 - emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
 - dokonywanie wydatków budżetowych,
 - dysponowanie rezerwami budżetowymi,
 - udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Burmistrzowi podlegają bezpośrednio: Straż Miejska, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

RdR

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com