Radny wojewódzki – członek rady województwa.
Radnym wojewódzkim może zostać każdy obywatel, pod warunkiem, że ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce radny wojewódzki to jeden z czterech szczebli, na których się danego radnego wybiera.Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i prawo do diety.


Wysokość diet przysługujących radnemu województwa samorządowego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2015 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r., czyli w wysokości 1.766,46 zł. Oznacza to, że w 2015 r. wysokość diet przysługujących radnemu województwa samorządowego nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2.649,69 zł.

Podstawa prawna:
-  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.),
-  ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 z późn. zm.).

Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna.    

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:
- utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
- uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
- wybór przewodniczącego rady,
- reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.


Każde z tych zadań, w odniesieniu do radnego wojewódzkiego, odnosi się do szczebla wojewódzkiego. Wybrani radni wojewódzcy podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących województw.

RdR

Prawa Sołtysa

  1. Ma prawo złożyć projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego,
  2. Objęty jest ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym
  3. Jest organem wykonawczym w sołectwie
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com