Obowiązki Sołtysa

  1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
  2. Zwołuje zebrania wiejskie,
  3. Realizuje uchwały rady gminy,
  4. Dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego,
  5. Uczestniczy w sesjach rady gminy,
  6. Bierze udział w posiedzeniach komisji rady gminy.

Radny  gminny – członek rady gminy.
Radnym może zostać każdy obywatel, pod warunkiem, że ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności.
W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, w tym przypadku rady gminy.  W Polsce oprócz radnego gminy wybiera się także radnych na trzech innych szczeblach: wojewódzkim, powiatowym, a także jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla).


Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

Radnemu jako członkowi organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i prawo do diety.


Wysokość diet przysługujących radnemu gminy nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2015 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r., czyli w wysokości 1.766,46 zł. Oznacza to, że w 2015 r. maksymalna wysokość diet przysługujących radnemu gminy w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2.649,69 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w gminie wynosi w zależności od liczby mieszkańców:
- powyżej 100 tys. mieszkańców – 2 649,69 zł (100% maksymalnej wysokości diety)
- od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 1 987,22 zł (75% maksymalnej wysokości diety)
- poniżej 15 tys. mieszkańców – 1 324, 85 zł (50% maksymalnej wysokości diety).


Są to dane, które obowiązują od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 79, poz. 431 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. nr 61, poz. 710).

 

Radny korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna.

 

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:
- utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
- uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany,
- wybór przewodniczącego rady,
- reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.


Każde z tych zadań, w odniesieniu do radnego gminnego, odnosi się do szczebla gminnego. Wybrani radni gminni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin.

RdR

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com