Jeśli ktoś korzysta z Twojego gruntu bez zgody czy orzeczenia sądu, to musisz jak najszybciej doprowadzić do uregulowania zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie poniesiesz straty finansowe. W tym celu warto ustalić czy nieruchomość jest obciążona służebnością, czy podlega ona zasiedzeniu i jakie będą tego skutki.

Na czym polega służebność gruntowa? Służebność gruntowa to prawo obciążające jedną nieruchomość (zwaną nieruchomością służebną lub obciążoną) w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości (zwanej nieruchomością władnącą). Właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości władnącej może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej, na przykład przez nią przejeżdżać i przechodzić (to tak zwana służebność czynna). Obciążenie służebnością może też polegać na ograniczeniu wykonywania swoich uprawnień właścicielskich, na przykład na zakazie wnoszenia budowli określonej wysokości (tak zwana służebność bierna).

Na czym polega służebność przesyłu?

Służebność przesyłu polega na prawie przedsiębiorcy przesyłowego (na przykład zakładu energetycznego lub firmy telekomunikacyjnej) do korzystania z cudzej nieruchomości, na której znajdują się jego urządzenia przesyłowe, czyli wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o podobnym przeznaczeniu. Służebność tego rodzaju nie jest więc ustanawiana na rzecz właściciela czy użytkownika wieczystego nieruchomości władnącej – gdyż takiej w przypadku urządzeń przesyłkowych być nie może – ale na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego.

Ustanowienie służebności

Służebności są ustanawiane przede wszystkim w drodze umowy, która polega na złożeniu przez właściciela nieruchomości obciążanej odpowiedniego oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. W akcie tym ustala się sposób korzystania z nieruchomości i kwestie wynagrodzenia, które powinno być adekwatne do uciążliwości dla właściciela nieruchomości obciążonej.

Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia, służebność może ustanowić sąd w wydanym orzeczeniu. W takiej sytuacji sąd – na wniosek zainteresowanego – zdecyduje o zakresie służebności i wysokości wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej.

Kiedy może dojść do zasiedzenia służebności

Jeśli służebność nie zostanie od razu uregulowana formalnie (w umowie albo w sądzie), to i tak może dojść do jej ustanowienia. Można ją bowiem nabyć przez zasiedzenie. Dotyczy to jednak wyłącznie służebności czynnej, na przykład prawa do korzystania z drogi przejazdowej.

Osoba nieuprawniona może nabyć prawo tych służebności na skutek ich długotrwałego wykonywania. Z perspektywy takiej osoby jest to rozwiązanie bardzo korzystne, reguluje bowiem niejasny stan prawny. Natomiast dla właściciela nieruchomości obciążonej (bądź jej użytkownika wieczystego) może się ono wiązać z utratą prawa do wynagrodzenia za korzystanie z jego gruntu.

Warunek nabycia przez zasiedzenie służebności

Warunkiem nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej lub przesyłu jest łączne spełnienie trzech przesłanek, którymi są:
-    nieprzerwane posiadanie samoistne służebności – w przypadku służebności gruntowej posiadanie polega na korzystaniu z cudzej nieruchomości, na przykład dróg, w zakresie odpowiadającym służebności. W przypadku służebności przesyłu jej posiadanie polega na utrzymywaniu na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych oraz dokonywaniu ich okresowych konserwacji i remontów;
-    upływ czasu – jeśli posiadacz samoistny jest w tak zwanej dobrej wierze, nabycie służebności następuje z upływem 20 lat, a w razie tak zwanej złej wiary – może ją nabyć po upływie 30 lat. Do zasiedzenia służebności przesyłu konieczny jest upływ 30 lat, gdyż rzadko się zdarza, by przedsiębiorca, do którego należą urządzenia przesyłowe posadowione na cudzym gruncie, był w stanie udowodnić, że żywił „błędne, lecz uzasadnione okolicznościami przekonanie”, że przysługuje mu służebność przesyłu;
-    istnienie trwałego i widocznego urządzenia – Sąd Najwyższy uznał, że „trwałe i widoczne urządzenie to obiekt będący wynikiem świadomej i celowej aktywności człowieka” (orzeczenie z 24 maja 1974 r.; III CRN 94/74; OSNCP 1975 r., nr 6, poz. 94). Urządzeniem takim nie może być zatem droga czy ścieżka powstała przez stałe przechodzenie i przejeżdżanie tą samą drogą. Urządzeniem takim nie może być zatem droga czy ścieżka powstała przez stałe przechodzenie i przejeżdżanie tą samą trasą. Do uznania jej za trwałe i widoczne urządzenie konieczne byłoby na przykład utwardzenie, budowa mostku, położenie rur czy zabudowanie nasypu. Ale na co warto zwrócić uwagę? Urządzenie nie może być wybudowane przez właściciela nieruchomości. Może je wznieść posiadacza służebności, czyli osoba korzystająca z tego urządzenia lub przedsiębiorstwo, albo osoba trzecia nie będąca ani właścicielem, ani posiadaczem służebności.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com