Jeśli ktoś korzysta z Twojego gruntu bez zgody czy orzeczenia sądu, to musisz jak najszybciej doprowadzić do uregulowania zaistniałej sytuacji. W przeciwnym razie poniesiesz straty finansowe. W tym celu warto ustalić czy nieruchomość jest obciążona służebnością, czy podlega ona zasiedzeniu i jakie będą tego skutki.

Na czym polega służebność gruntowa? Służebność gruntowa to prawo obciążające jedną nieruchomość (zwaną nieruchomością służebną lub obciążoną) w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości (zwanej nieruchomością władnącą). Właściciel (użytkownik wieczysty) nieruchomości władnącej może korzystać w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej, na przykład przez nią przejeżdżać i przechodzić (to tak zwana służebność czynna). Obciążenie służebnością może też polegać na ograniczeniu wykonywania swoich uprawnień właścicielskich, na przykład na zakazie wnoszenia budowli określonej wysokości (tak zwana służebność bierna).

Czytaj więcej: Zasiedzenie służebności. Na czym polega i w jakich okolicznościach do niego dochodzi?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odległość ściany budynku od granicy sąsiedniej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 3 m, gdy jest to ściana bez otworów, albo 4 m, gdy jest to ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi.

Okapy, gzymsy, balkony, daszki nad wejściem, tarasy, schody zewnętrzne i pochylnie mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy. Odstęp między otworem okiennym umieszczonym w połaci dachowej a granicą nie może być mniejszy niż 4 m.

Czytaj więcej: W jakich odległościach od granicy działki możliwa jest dobudowa domu?

Spór o granicę działki to najbardziej typowy konflikt z sąsiadem. Dlatego należy pamiętać, żeby przed kupnem działki zwrócić uwagę czy ogrodzenie postawione przez sprzedającego bądź sąsiada stoi prawidłowo wzdłuż granicy, czy też nie obejmuje kawałka położonej obok działki. Jak zatem sprawdzić granicę działki?

Sprawdzenie granicy działki wymaga pomocy fachowca – geodety. Może on dokonać pomiarów w terenie i odnaleźć punkty graniczne nawet przed zakupem działki. Ale tylko we współpracy z właścicielem gruntu, który okaże dokumenty i udzieli wyjaśnień.

Czytaj więcej: Spór z sąsiadem o granicę działki: jak sprawdzić granicę działki?

Spadkiem nazywamy ogół praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedziczenia zależy od tego, czy spadkodawca sporządził testament, czy też nie. Jeżeli nie było testamentu, całość spadku podlega dziedziczeniu ustawowemu, czyli według reguł ustalonych w Kodeksie cywilnym. Ważne jest również to, że dziedziczenie odbywa się na podstawie przepisów obowiązujących w chwili otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.

Art. 922. Kodeksu cywilnego mówi o elementach i zakresie spadku.

Czytaj więcej: Spadek

Zgodnie z prawem budowlanym bez pozwolenia na budowę nie możesz rozpocząć prac budowlanych. Wniosek składa się w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa na gotowym formularzu, który dostępny jest w urzędzie. Za decyzję w sprawie pozwolenia na budowę domów mieszkalnych nic nie zapłacisz. Jakie inne warunki musisz spełnić?

Co należy dołączyć do wniosku?

Czytaj więcej: Prawo budowlane: jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Księgi wieczyste to rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala wiarygodnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.

W Polsce ustrój ksiąg wieczystych reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790), zaś kwestie szczegółowe – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 312, z późn. zm.).

Czytaj więcej: Księgi wieczyste

Darowizna to inaczej nieodpłatne przekazanie danego składnika majątku na rzecz drugiej osoby. Podczas tej czynności rodzi się obowiązek podatkowy w postaci podatku od spadków i darowizn. Konieczność jego zapłacenia zniechęca często do przekazywania majątku tym sposobem.

Podatek ten bowiem jest stosunkowo wysoki, jego stawki wahają się od 3% do 20 % od części darowizny, która przekracza kwotę wolną od podatku.

Czytaj więcej: Darowizna

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), czyli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą, a Unią Europejską. Zmienia relacje gospodarcze pomiędzy tymi podmiotami. CETA została wynegocjowana w sierpniu 2014 roku. 27 października  tego roku może dojść do jej parafowania.

Pod naciskiem społecznym, KE zgodziła się co prawda na proces ratyfikacji przez państwa członkowskie, ale jednocześnie postanowiła wprowadzić tę umowę od razu, bez decyzji parlamentów krajowych.

Czytaj więcej: Czym jest CETA i co oznacza dla Polski ratyfikowanie umowy CETA.

W 2017 roku ruszyć ma reforma edukacji. Minister Edukacji Anna Zalewska przedstawiła propozycje zmian systemu edukacji. Mają powrócić ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie liceum, zniknie zaś trzyletnie gimnazjum. Celem reformy, jak podkreślała, jest „wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych”.

Kładąc nacisk na wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej oraz powrót czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Wprowadzenie zmian będzie wieloletnim procesem, który przeprowadzany będzie etapami, rozpoczynając od roku szkolnego 2017/2018.

 

Czytaj więcej: Jakie zmiany planowane są w nowej reformie szkolnictwa?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 roku realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS i polega na kompleksowym oddziaływaniu procedurami diagnostyczno – leczniczo - rehabilitacyjnymi i psychologicznymi, połączonym z edukacją zdrowotną.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta zostanie rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać.

Czytaj więcej: Jak starać się o bezpłatną rehabilitację z ZUSu?

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com