Na początku warto nakreślić czym tak właściwie jest Fundusz Sołecki. Tak więc Fundusz Sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców danej miejscowości.

Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w życie 1 kwietnia 2009 roku. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.

Czytaj więcej: Jak przedstawia się dostępność środków z Funduszu Sołeckiego na działalność organizacji...

Poruszając kwestie związane z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, warto wyjaśnić, czym one w ogóle są i w jaki sposób prosperują. Organizacja pozarządowa (w języku ang. non-government organization) posługuje się popularnym skrótem NGO. Jest to organizacja, która działa na rzecz wybranego interesu, a jej celem nie jest osiąganie zysku. Bywa ona nazywana trzecim sektorem, obok sektora publicznego, jakimi są władza i administracja publiczna, a także obok sektora rynkowego – biznesu i przedsiębiorczości.

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Czytaj więcej: W jaki sposób zachęcać młodzież do wstąpienia w szeregi lokalnych organizacji pozarządowych, m.in....

1. Jaki sposób informowania mieszkańców o działalności gminy Pani Wójt preferuje (gazetka, strona internetowa, organizacja spotkań, przez lokalnych działaczy....), i który ze sposobów uważa Pani za najskuteczniejszy?
   Polityka informacyjna jest podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania samorządu lokalnego.   W   małych   gminach,   takich   jak   Sękowa   charakterystyczna   jest   dominacja kontaktów niesformalizowanych między mieszkańcami i władzami gminy  poprzez Radnych, sołtysów, liderów społecznych. Przekaz oficjalny od przedstawicieli władzy do mieszkańców realizowany   jest   poprzez   różne   narzędzia.   Ważne   informacje   dostępne   są   w   różnych miejscach   publicznych   -   na   tablicach   w   Urzędzie   Gminy   i   w   każdym   sołectwie.   Ważnym narzędziem   informowania   mieszkańców   są   zebrania   wiejskie   w   sołectwach,   a   także
spotkania   okolicznościowe   i   informacyjne.   Prowadzona   jest   także   oficjalna   strona internetowa   Gminy,   która   jest   doskonałą   wizytówką   i   narzędziem   komunikacji   Urzędu   ze społecznością   lokalną   i   osobami   z   zewnątrz.   Jest   sposobem   przekazywania   informacji   z zakresu   głównych   działań,   uchwał   i   problemów   samorządu   gminnego,   pomaga   w utrzymaniu   wzajemnych   relacji   i   zrozumienia   między   Urzędem   Gminy   i   mieszkańcami Gminy, a także zachęca turystów do odwiedzenia Gminy.

2. W jaki sposób przeprowadzane są z mieszkańcami gminy konsultacje społeczne (spotkania, ankiety, sondaże)?
Najczęstszą   formą   konsultacji   w   Gminie   Sękowa   są   konsultacje   w   postaci   spotkań otwartych władz z obywatelami. Mają one miejsce zazwyczaj podczas zebrań gminnych albo sołeckich.   Spotkania   otwarte   są   skierowane   do   szerokiego   grona   osób   zainteresowanych   i umożliwiają   uzyskanie   szerszej   informacji   i   publiczne   wyrażenie   opinii   na   temat   kwestii podlegających   konsultacjom   społecznym.   Inną,   rzadziej   stosowaną   formą   konsultacji społecznych jest kierowanie do mieszkańców ankiet.

Czytaj więcej: Wywiad z panią wójt gminy Sękowa

1.Panie Wójcie mamy miesiąc styczeń, a więc nadszedł czas podsumowań. Jak Pano cenia rok 2009, czy budżet Gminy zakończył go na plusie?
Wykonanie budżetu gminy za 2009 r. możemy ocenić pozytywnie, na inwestycjewydaliśmy ok. 20 mln. zł. Szczegółową kwotę będę mógł podać w marcu posporządzeniu bilansu i przygotowaniu pełnego sprawozdania z jego wykonania.Uważam, iż ten rok był jednym z lepszych, o czym świadczy ilość inwestycjizakończonych, jak również liczba zadań, których realizacja trwa do chwili obecnej.


2.Czy ubiegłoroczny budżet dał asumpt do wielu działań inwestycyjnych? Które znich były najistotniejsze dla Gminy?
Wszystkich inwestycji w Gminie było ok. 50, do największych możemy zaliczyćbudowę oczyszczalni ścieków w Męcinie, koszt tego przedsięwzięcia wyniósł3800000,00 zł, kolejnym krokiem w przyszłość było otwarcie kompleksu boisk wramach rządowego programu „Orlik 2010” w Męcinie, wartość tego zadaniaosiągnęła 1140000,00 zł. Do użytku została oddana droga lokalna zwana„Schetynówką” Młynne-Pasierbiec-Łososina Górna, koszt realizacji tej inwestycji to3700000,00 zł.Działania będące w trakcie realizacji to Budowa Centrum Wsi Kanina, przewidywanykoszt realizacji kształtuje się na poziomie 700000,00zł, następnie kanalizacja częściwschodniej gminy, oraz przebudowa drogi Podstawy - Majeż, kwota przeznaczona naten cel wynosi 3,5 mln zł.

Czytaj więcej: Wywiad z wójtem Gminy Limanowa Władysławem Pazdanem

Wywiad z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Sękowa – Panem Kazimierzem Tenerowiczem

1. Jak ocenia Pan aktualną sytuację Gminy Sękowa?

Aktualna sytuacja w Gminie jest dobra. Zaspokajane są na bieżąco najpilniejsze potrzeby mieszkańców wszystkich sołectw. Prowadzone są sukcesywne remonty i termomodernizacje obiektów gminnych, jak również nowe inwestycje: wyciąg narciarski, gdzie inwestorem jest spółka z udziałem Gminy, prowadzi się budowę chodników szczególnie wzdłuż drogi wojewódzkiej biegnącej przez całą gminę. Planowana jest również budowa chodnika bardziej zamieszkałych odcinków przy drodze powiatowej, aktualnie położone są krawężniki, w późniejszym terminie zostanie wyłożona ich nawierzchnia kostką betonową. W przygotowaniu jest dokumentacja na nowe gminne przedszkole. Wykonywane będą centra czterech miejscowości, w pierwszej biegną aktualnie prace wykonawcze. Niebawem rozpoczną się prace budowlane wodociągu wiejskiego w głównej miejscowości Gminy z perspektywą jego rozbudowy na inne sołectwa. Gmina posiada rozbudowany obiekt sportowy, boisko Orlik, z których chętnie korzystają dorośli i młodzież szkolna. Ze środków popowodziowych sukcesywnie prowadzi się remonty dróg gminnych, gdzie w kosztach partycypują częściowo również mieszkańcy ich użytkownicy.

2. Jak wygląda Pana współpraca z mieszkańcami?

Współpraca z mieszkańcami układa się prawidłowo. Mieszkańcy mają możliwość konsultacji na pełnionych dyżurach cotygodniowych, które prowadzę osobiście a przez zastępcę w czasie moich nieobecności. Odbyte spotkania są rejestrowane. Wraz z zastępcą bierzemy udział w organizowanych zebraniach wiejskich. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców sprawy są wyjaśniane i w miarę potrzeb kierowane do realizacji przez kompetencyjnych pracowników Urzędu Gminy.

Czytaj więcej: Wywiad z wiceprzewodniczącym Rady Gminy

Zapytanie nr 62 - W sprawie liczby skarg i wniosków jakie wpłynęły w ciągu ostatnich 4 lat do Starostwa Powiatowego w Limanowej

 


Zapytanie nr 61 - W sprawie liczby skarg i wniosków jakie wpłynęły w ciągu ostatnich 4 lat do Starostwa Powiatowego w Gorlicach

 


Zapytanie nr 60 - W sprawie liczby skarg i wniosków jakie wpłynęły w ciągu ostatnich 4 lat do Urzędu Gminy Limanowa

 


Zapytanie nr 59 - W sprawie planowanych środków na inówestycje w Powiecie Oświęcimskim

 


Zapytanie nr 58 - W sprawie planowanych inówestycji w Powiecie Limanowskim na rok 2012

 


Zapytanie nr 57 - W sprawie wielkości wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Limanowej

 


Zapytanie nr 56 - W sprawie realizacji budowy kompleksu geotermalnego w miejscowo?ci Por?ba Wielka

 


Zapytanie nr 55 - W sprawie planów zmniejszenia bezrobocia w Powiecie Limanowskim

 


Zapytanie nr 54 - W sprawie planów odnośnie zakończenia instalacji oświetlenia na ulicach

 


Zapytanie nr 53 - W sprawie ewentualnych planów kontynuacji remontu ulicy Lipowiej i B.Czecha

 


Zapytanie nr 52 - W sprawie bezpłatnego internetu w centrum miasta Limanowa

 


Zapytanie nr 51 - W sprawie planów kontynuacji budowy sieci wodociągowej we wsi Rupniów

 


Zapytanie nr 50 - W sprawie planu remontu drogi prowadzącej na wyciąg narciarski Łysa Góra

 


Zapytanie nr 49 - W sprawie budżetu bazy noclegowej

 


Zapytanie nr 48 - W sprawie budżetu "Dni Limanowej"

 


Zapytanie nr 47 - W sprawie liczby przeprowadzonych referendów w Gminie Sękowa

 


Zapytanie nr 46 - W sprawie funkcjonowania funduszu so?eckiego w Gminie Sękowa

 


Zapytanie nr 45 - W sprawie liczby przeprowadzonych referendów w Powiecie Gorlickim

 


Zapytanie nr 44 - W sprawie rezygnacji z funduszu so?eckiego przez Gmin? Limanowa w 2012r.

 


Zapytanie nr 43 - W sprawie liczby przeprowadzonych referendów w Gminie Limanowa

 


Zapytanie nr 42 - W sprawie kwoty z budżetu przeznaczonej na realizacj? zada? z zakresu oświaty w 2011r."

 


Zapytanie nr 41 - W sprawie inówestycji Powiatu Limanowskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych tzw. "Schetynówek"

 


Zapytanie nr 40 - W sprawie przewidywanych wydatków na o?wiat? w 2011r. w mie?cie Limanowa

 


Zapytanie nr 39 - W sprawie Publicznych Przedszkoli w Gminie Limanowa

 


Zapytanie nr 38 - W sprawie planowanego remontu ul. Targowej i Kopernika w Limanowej

 

 • Zapytanie oraz Odpowiedź Burmistrza Miasta Limanowa >> zobacz <<

Zapytanie nr 37 - W sprawie drogi gminnej M?cina - Miczaki Dolne

 


Zapytanie nr 36 - Czy urz?d Miasta stara si? o pozyskanie dodatkowych środków na inówestycje np. z funduszy UE ?

 

 • Zapytanie oraz Odpowiedź Burmistrza Miasta Limanowa >> zobacz <<

Zapytanie nr 35 - W sprawie rozbudowy linii wodoci?gowej w rejonie Skoruk�wki

 


Zapytanie nr 34 - W sprawie przekazania kamienia na utwardzenie dróg b?d?cych we w?adaniu Gminy Limanowa

 


Zapytanie nr 33 - W sprawie rozbudowy kanalizacji sieci kanalizacji w Gminie Limanowa

 


Zapytanie nr 32 - W sprawie dofinansowania przydomowych oczyszczalni ?ciek�w

 


Zapytanie nr 31 - W sprawie budowy chodnika przy ulicy Bia?odworskiej w miejscowo?ci M?cina

 


Zapytanie nr 30 - W sprawie terminu otwarcia Centrum Informacji Turystycznej oraz informacji jakie b?d? mogli uzyska? potencjalni tury?ci w tej plac�wce

 


Zapytanie nr 29 - W sprawie terminów wywozu ?mieci z Gminie Limanowa

 


Zapytanie nr 28 - W sprawie zrealizowanych inówestycji w roku 2010

 


Zapytanie nr 27 - W sprawie planowanych inówestycji w Gminie Sękowa

 


Zapytanie nr 26 - W sprawie terminu remontu drogi M?cina -M?cina Miczaki

 


Zapytanie nr 25 - W sprawie planowanych inówestycji w Gminie Limanowa

 


Zapytanie nr 24 - W sprawie terminu oddania do u?ytku krytej p?ywalni w Limanowej

 


Zapytanie nr 23 - W sprawie remontu drogi powiatowej nr 1551k relacji Limanowa - Che?miec

 


Zapytanie nr 22 - W sprawie planowanych du?ych inówestycji na terenie Powiatu Limanowskiego

 


Zapytanie nr 21 - W sprawie zrealizowanych inówestycji w Mie?cie Limanowa w 2010r.

 


Zapytanie nr 20 - W sprawie zamkni?cia k?adki przez potok Bukowinka

 


Zapytanie nr 19 - W sprawie terminów wywozu ?mieci w Gminie Sękowa

 


Zapytanie nr 18 - W sparwie od?nie?ania dróg na terenie Gminy Limanowa

 


Zapytanie nr 17 - W sprawie zatwierdzenia środków funduszu so?eckiego na rok 2011

 


Zapytanie nr 16 - W sprawie planów Miasta Limanowa w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, oraz stopnia jego zmian

 


 

Zapytanie nr 15 - W sprawie stanu prac przebudowy "Buzodromu" w Limanowej oraz krytej p?ywalni w Limanowej

 

 • Zapytanie do Starosty Powiatu Limanowskiego
  >> zobacz <<
 • Zapytanie i Odpowiedź Starosty Powiatu Limanowskiego w sprawie Buzodromu
  >> zobacz <<
 • Zapytanie i Odpowiedź Starosty Powiatu Limanowskiego w sprawie p?ywalni
  >> zobacz <<

 

Zapytanie nr 14 - W sprawie informacji o godzinach i dniach dy?ur�w Burmistrza Miasta Limanowa oraz Przewodnicz?cego Rady Miasta

 


 

Zapytanie nr 13 - W sprawie informacji o godzinach i dniach dy?ur�w Pani Wójt oraz Przewodnicz?cego Rady Gminy

 


 

Zapytanie nr 12 - W sprawie wydatkowania pieni?dzy z budżetu w 2009r. w so?ectwie Ma?ast�w w Gminie Sękowa

 


 

Zapytanie nr 11 - W sprawie etapu realizacji zadania zwi?zanego z budow? basenów geotermalnych w Nied?wiedziu

 

 • Zapytanie oraz Odpowiedź Starosty Powiatu Limanowskiego
  >> zobacz <<

 

Zapytanie nr 10 - W sprawie wydatkowania pieni?dzy z budżetu w 2009r. w so?ectwie M?cina w Gminie Limanowa

 


 

Zapytanie nr 9 - W sprawie stanu prac nad Planem Rewitalizacji Miasta Limanowa

 


 

Zapytanie nr 8 - W sprawie remontu drogi na ul.Kopernika oraz stanu prac budowy obwodnicy Limanowej

 


 

Zapytanie nr 7 - W sprawie wprowadzenia programu selektywnej zbi�rki odpad�w na terenie Powiatu Limanowskiego

 

 • Zapytanie oraz Odpowiedź starosty powiatu limanowskiego
  >> zobacz <<

 

Zapytanie nr 6 - W sprawie budowy wodociągu w so?ectwie Stara Wie? I w gminie Limanowa

 


 

Zapytanie nr 5 - W sprawie budowy wodociągu w so?ectwie Stara Wie? II w gminie Limanowa

 


 

Zapytanie nr 4 - W sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Limanowa

 


 

Zapytanie nr 3 - W sprawie budowy tzw. "ma?ej obwodnicy Gorlic"

 


 

Zapytanie nr 2 - W sprawie terminów zbierania odpadów komunalnych w Gminie Limanowa.

 


 

Zapytanie nr 1 - W sprawie od?nie?ania dróg w okresie zimowym.

"Kto i w jakim zakresie odpowiada za utrzymanie porz?dku na drogach?"

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com