1. Zaskarżanie uchwał lub zarządzeń organów samorządu terytorialnego.
Każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy, powiatu czy województwa, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia na piśmie - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej.
Każdy obywatel ma prawo:
- wglądu do dokumentów urzędowych oraz
- żądania udostępnienia informacji nt. działalności administracji publicznej, ale również
- od każdego podmiotu dysponującego majątkiem publicznym
Informacja powinna być udostępniona w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
Nikt nie może żądać od nas podania powodu, dla którego chcemy otrzymać informację publiczną!!!
Z prawa do informacji publicznej wynika również:
- jawność posiedzeń organów władzy publicznej
Sesje rady gminy, rady powiatu, rady miasta czy sejmiku województwa są jawne i ogólnie dostępne - każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć !!! (a nawet filmować podczas sesji).

 

3. Konstytucyjne prawo składania petycji, wniosków i skarg.
Z tego prawa może korzystać każdy w interesie własnym, publicznym oraz w interesie innej osoby (za jej zgodą). Kierować je można do: organów władzy publicznej, organizacji i instytucji społecznych w związku z wypełnianymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

4. Konstytucyjne prawo do nie ujawniania informacji o sobie.
Przykład: Często zdarza się, że dostajemy adresowaną na nas niepożądaną korespondencję (ulotki, reklamy, oferty).
W takiej sytuacji każdy ma prawo:
- uzyskać od nadawcy - informację skąd pochodzą nasze dane osobowe (kto jest tzw. administratorem);
- zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych (aby w przyszłości nie dostawać już „niechcianej poczty”).

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com